Informační deska

Schůze

Adresováno členům družstva Březinova 12, bytové družstvo:
Anna Kroužková, Ing. Petr Kikuš, manželé Zachovi, Renata Schmitzová, Ing. arch. Ilsa Paschová, Ing. Veronika Srdečná, manželé Pierronovi, Martin Pospíšil
 

P O Z V Á N K A

na  členskou schůzi družstva  Březinova 12, bytové družstvo, se sídlem Praha 8, Březinova 12, PSČ 186 00, IČO: 251 45 339 (dále jen „Bytové družstvo“),
která se bude konat
 30. 5. 2018 od 18.00 hodin
v Havran Cafe, Sokolovská 444/118, Praha 8 (naproti zastávce Urxova)

Program členské schůze:
1. Zahájení členské schůze a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze (předsedající, zapisovatel)
3. Stav likvidace Bytového družstva
4. Schválení účetní závěrky za rok 2018
5. Ostatní
6. Závěr

Podklady ke schválení účetní závěrky jsou zveřejněny na internetových stránkách bytového družstva.

Vážení členové družstva,
s cílem zajistit usnášení schopnost členské schůze a vyhnout se svolání náhradní členské schůze,  která má mj. časové nároky a zejména s ohledem na význam projednávaných bodů, si dovoluji apelovat na Vaši účast na schůzi. V případě, že se nebudete moci výjimečně schůze zúčastnit,  je nutné zmocnit písemně jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Plná moc pro zastupování musí být písemná, podpis nemusí být úředně ověřen. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. Vzor příslušné plné moci je přílohou této pozvánky.

V Praze dne 26.dubna 2019
____________________
Martin Pospíšil
předseda družstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687