Informační deska

Schůze 20.6.2016 - pozvánka

Datum události: 

06.02.2016

Adresováno :
• členům Bytového družstva Březinova l2 Anna Kroužková, Petr Kikuš, manželé Zachovi, Renata Schmitzová, Ilsa Paschová, Veronika Srdečná, manželé Pierronovi, Martin Pospíšil

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva Březinova 12, která se bude konat
v pondělí 20.6.2016 od 18.30 hodin
místo konání – Havran Cafe, Sokolovská 444/118, Praha 8 (naproti zastávce Urxova)
Program schůze :
• Zahájení schůze v 18.30 hodin
• Volba orgánů schůze (řídícího schůze, zapisovatel a ověřovatelé zápisu)
• Schválení účetní závěrky za rok 2015
• Plánované výdaje v roce 2016
• Aktualizace údajů v seznamu členů

• Závěr
• Diskuse

Podklady k bodu schválení účetní závěrky za rok 2015 jsou uloženy na webových stránkách Bytového družstva, dále Vám byly zaslány na email. Pokud by neměl někdo k dispozici, nechť se obrátí na Veroniku Srdečnou, budou mu zaslány či předány.
Vážení členové družstva,
s cílem zajistit usnášení schopnost členské schůze a vyhnout se svolání náhradní členské schůze, která má mj. časové nároky a zejména s ohledem na význam jednání, dovolujeme si apelovat na Vaši účast na schůzi. V případě, že se nebudete moci výjimečně schůze zúčastnit, je nutné, zmocnit písemně jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Plná moc k zastupování musí být písemná, podpis nemusí být úředně ověřen. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. Vzor příslušné plné moci je přílohou této pozvánky.
Přílohy: Vzor plné moci
V Praze dne 02. červa 2016

Martin Pospíšil
předseda představenstva

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687